نام: 
اصغر
نام خانوادگی: 
جان قربانی
نام پدر: 
حاج کریم
تاریخ تولد: 
تاریخ شهادت: 
محل شهادت: 
کد مزار: 
06-07-32
شماره پرونده: 
محل پرونده: 
مسدودی
کد شناسایی: 
محل اعزام: 
زندگی نامه: