فرم جستجو

  • امیرالمومنین حضرت امام علی(علیه‌السلام): پاداش رزمنده شهید در راه خداوند، بالاتر از پاداش انسان پاک‌دامنی نیست که توان انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمی‌سازد. انسان پاک‌دامن، نزدیک است که فرشته‌ای از فرشتگان الهی گردد.(نهج‌البلاغه، حکمت ۴۷۴)

1- عزت و منزلت :احساس ارزشمندی و سربلندی ، برخورداری از جایگاه اجتماعی شایسته و بایسته .

2- مطلوبیت سنجی و بهبود مستمر :سنجش کلیه اقدامات و سیستم ها براساس معیارهای اساسی مطلوبیت و کاهش فاصله آنها با الگو یا سطح مطلوب ، بطور مستمر

3- خودباوری و بالندگی :باور به قابلیت و استعدادهای خود و بارورسازی و رشد مستمر آنها .

4- تعادل و تناسب :رعایت اعتدال ، شایستگی ، استحقاق و سنخیت ، و دوری از افراط و تفریط و تبعیض .

5- اعتماد و مشارکت فزاینده :حسن ظن و اطمینان به همکاری متقابل و گسترش ظرفیت تعامل بطور مستقیم ، با ذی نفعان و با دیگر سازمانها .

6- پیام گستری و الهام بخشی عمیق و مؤثر فرهنگی نسبت به ملت ، امت و نسل های آتی :گسترش پیامهای ایثار و جهاد و شهادت و قرار دادن اسوه های بیداری و عزت و رستگاری در برابر دل و دیده حقیقت جویان و ره پویان سربلندی و عظمت دین و ملت .

7- پیوستگی و تعامل مثبت بین جامعه هدف و عموم ملت (جامعه وسیع کشور) :پیشگیری از تصور و تلقی جامعه هدف بعنوان جامعه ای گسسته و دارای خرده فرهنگی خاص، مستلزم آمیختگی و توسعه روابط و مناسبات جمعی بین جامعه هدف و تمامی ملت است به نحوی که از این طریق عطر ایثار و شهادت در فضای عمومی جامعه آکنده شده ، شناخت و تعهد ملموس در راستای اقتدار فرهنگی و ارزشمندی هویت اصیل دینی – ملی گسترش یابد .

8- پیشگیری ، مراقبت و صیانت در برابر آسیب ها :جامعه هدف ما و وضعیت کارکنان ما نسبت به جوامع هدف نهادها و سازمانهای دیگر از حساسیت بیشتری برخوردار است و هرگونه آسیب احتمالی ، قابلیت توجیه و جبران کمتری دارد ؛لذا پیشگیری ، مراقبت و صیانت ، اولویت و ضرورت بیشتری نسبت به اقدامات پس رویدادی و جبرانی – درمانی دارد  

9- بهره وری :تحصیل حداکثر کارایی و اثر بخشی در تمامی سیستم ها و و فعالیت ها مستلزم تشخیص کارهای درست و انجام درست کارهاست . استفاده از فناوری پیشرفته و به روزسازی سیستم ها تأثیر بسزایی در بهره وری نهاد دارند .

10- بسیج و بکارگیری منابع و توان های برون سازمانی :اهداف ما و جامعه هدف ما ارزشمندی قابل ترجیحی برای دولت و ملت دارند لذا بایستی تمامی ظرفیت های متناسب در جهت مقاصد مشترک ما بسیج و بکارگیری شود .

11- تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی شفاف و متعهدانه:تحقق و رعایت دقیق دستورالعمل تکریم ارباب رجوع (مصوب هیأت وزیران) و شفافیت در پاسخگویی مبتنی بر تعهد نسبت به جامعه هدف و محیط .

12- رهبری و تفکر راهبری در راستای مدیریت چشم انداز و مدیریت مبتنی بر ارزشها :رهبری سازمانی برای هدایت عالیه سازمان و بسیج منابع وانگیزش لازم برای دستیابی به اهداف چشم انداز با حفظ و توسعه ارزش های اساسی سازمان ، امری ضروری است .

13- یادگیری فردی و سازمانی بعنوان سازمان یادگیرنده و دانایی محور :حفظ پویایی و بالندگی فردی و سازمانی و اهمیت یافتن دانایی در تمام شئون سازمان است .

14- فرصت سازی و فرصت یابی در محیط تعاملی و زمینه ای :نگاه به بیرون و کنش فعال با محیط جهت درک و بهره بردن از فرصت های فراروی سازمان .