فرم جستجو

  • امیرالمومنین حضرت امام علی(علیه‌السلام): پاداش رزمنده شهید در راه خداوند، بالاتر از پاداش انسان پاک‌دامنی نیست که توان انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمی‌سازد. انسان پاک‌دامن، نزدیک است که فرشته‌ای از فرشتگان الهی گردد.(نهج‌البلاغه، حکمت ۴۷۴)

1- رسالت :

ارزش ها و ایده های اساسی مورد نظر (فرامین و تدابیر ، قوانین اساسی و موضوعه ، گروه های ذی نفع و خدمات گیرندگان و دیگر ارکان جهت ساز) با آنچه از اشراف بر وضعیت کنونی و پیش بینی و تعیین آینده درک و استنباط شده ، تلفیق و در پاراگراف اصلی و گزاره های مربوط به چشم انداز و رسالت منعکس می گردد .

در بیانیه رسالت یا مأموریت ، به این پرسش پاسخ داده می شود «ما که هستیم و به چه کاری مشغول می باشیم ؟»

رسالت : عبارت است از توجیه موجودیت و مسوولیت منحصر به فرد (خاص) مجموعه مورد نظر (هویت و ماهیت).

1-1- مزایای رسالت

الف) غایت اجتماعی عمل سازمان و توجیه اجتماعی ، موجودیت آن است .

ب) مسوولیتی که سازمان را یکپارچه ساخته است بیان می دارد .

ج) مقصود متمایز کننده مجموعه از مجموعه های دیگر را روشن می سازد .

د) قلمروهای واقعی هدف و فعالیت را قابل استنباط می سازد .

هـ) اعلان سیاست اجتماعی و فلسفه وجودی مجموعه است .

و) مبنایی برای ارزیابی و کنترل تلاش ها و برنامه های مجموعه را فراهم می کند .

2-1- در تنظیم سند رسالت ، ویژگی های ذیل اهمیت دارند :

الف) طول ................................. کوتاه یا بلند

ب) دقت ...................................کلی یا بسیار دقیق

ج) تأکید ................................... برهدف ها یا ارزش ها برفرآیندها

د) معمار ................... مدیر عالی یامدیران ارشد یا همه مدیران و کارکنان یا کلیه ذی نفعان و ذی علاقگان کلیدی

هـ) دوام ..................................... یک سال و کمتر یا چندین سال و چندین دهه

کانون داخلی یا خارجی یا داخلی و خارجی

2- چشم انداز

توسعه منحنی حیات (تجدید حیات و دوره رشد) مجموعه و فرصت سازی لازم در افق آینده از شئون مهم رهبری هر مجموعه می باشد .

برای ناخدای کشتی ای که به بندر مقصد نمی اندیشد هیچ بادی موافق نیست .

برای هدایت یک مجموعه به سمت تعالی نو موفقیت دراز مدت هیچ مقوله ای به توانمندی چشم انداز صحیح عمل نمی کند .

در بیانیه چشم انداز یا سند چشم انداز ، به این پرسش پاسخ داده می شود که : «ما می خواهیم چه بشویم یا در افق مشخص آینده چه وضعیتی داشته باشیم ؟»

چشم انداز یعنی :

آینده ای واقع گرایانه ، محقق الوقوع و جذاب برای سازمان ، یا بیان صریح سرنوشتی که سازمان باید به سوی آن حرکت کند .

1-2- چشم انداز و اهداف یک سازمان اشاره دارد به آنچه که :

الف) سازمان به طور رسمی در تلاش برای دستیابی به آن است .

ب) جهت مأموریت سازمان را تعیین کند .

ج) به تدوین استراتژی کمک نماید .

2-2- کارکردهای چشم انداز :

الف) تعهد ایجاد می کند و انرژی می دهد .

ب) به زندگی کارکنان معنی می بخشد .

ج) استاندارد برتر را شناسایی می کند .

د) حال و آینده را به هم پیوند می دهد .

3-2- معیارهای چشم انداز :

الف) آینده نگری .

ب) آرمان گرایی .

ج) تناسب .

د) انعکاس دهنده آرزوهای بزرگ .

هـ) شوق انگیز بودن .

و) منحصر به فرد بودن .

ز) بلند پروازانه بودن .

4-2- مزایای چشم انداز :

الف) فرصتی است تا به گونه ای نو ، به صدر و ساقه و ریشه یک مجموعه نگریسته شود .

ب) نورافکنی است که جهت و مسیر را روشن می نماید .

ج) استانداردی برتر را بنیانگذاری می نماید .

د) با جلب تعهد افراد ، انرژی های نهفته آنها را آزاد می کند و حمایت و پویایی لازم را تضمین می نماید .

هـ) هدایت کننده: بینش ها ................ باورها و باید ها و نبایدهای بنیادین

و) دانش ها .............................. علوم و مهارت ها

ز) روش ها ............................... استراتژی ، تاکتیک ، تکنیک

ح) و منش ها ........................... (الگوهای مؤثر بر شخصیت) است .

ط) تعیین کننده مسیر ، حساسیت ها ، اولویت ها ، روح و فرهنگ مطلوب مجموعه است .

ی) ارزش ها و باورهای اصولی را بیان می کند .

ک) احساس هدف و سمت را درونی می کند و به فعالیت ها معنی می بخشد .

3- بیانیه چشم انداز :

الف) ویژگی ها : با آینده ممکن و مطلوب سرو کار دارد ، ساده و فشرده است ، واضح و طنین انداز است ، شامل کلمات با هیجان و چالشی است ، غرورآفرین و اشتیاق افزاست . کلیشه ای نیست و پرگویی نمی کند .

در عین اینکه در رابطه با آینده است ، پیشگویی نیست ، بیان مأموریت و وظایف نیست ، مبتنی بر واقعیات موجود نیست ، نمی تواند راست یا دروغ بادش و صرفاً با دیگر جهت های ممکن قابل ارزیابی است ، یکیار و برای همیشه نیست ، محدودیتی برای عمل نیست ، بلکه توسعه حوزه اختیار و گزینه های عمل است .

نحوه تشخیص نیاز به چشم انداز نو ، ویژگی های یک چشم انداز خوب ، حسابرسی چشم انداز ، تحقق چشم انداز و پیگیری آن ، فراگیر سازی چشم انداز ، و ... مطرح است .

چشم انداز بن مایه رهبری بصیر و شاید بصیرت و بصائر که در ادبیات دینی ما مطرح است قریب ترین واژه و محتوای آن را تداعی کند .

بجز چشم انداز ، هر چه هست (اعم از ساختار و سازمان و روش و ...) ظرف و ظرفیت ها و تسهیلاتی است که در خدمت چشم انداز ، مسیرتحقق آن را با کمترین هزینه و بیشترین اثر بخشی طی نمایند . لذا با اذعان بر این نکته ، مفاهیمی مانند «مدیریت مبتنی بر چشم انداز» و «مدیریت بر ارزش ها» MBV (management by values) مطرح گردیده است .

ب) نحوه تدوین : چشم انداز می تواند یک سند ، یک هدف آرمانی ، یک پیام یا شعار (که به منزله چاشنی انفجاری است) باشد . انسان مجموعه ای از قوای ادراکی ، تحریکی و تحرکی است و چشم انداز بر همه این قوا سیطره می یابد و پارادایمی نو را حاکم می کند .

چشم انداز ترکیبی از بیم و امید است که نگرانی و پرهیز از ماندن در وضعیت حال ، و شوق و نیاز دستیابی به وضعیت مطلوب رامنعکس می کند .

ج) به طورکلی :

بیانیه چشم انداز درک مدیریت را از آینده مطلوب سازمان نشان می دهد و نشان دهنده نوع اقداماتی است که می باید برای ساختن آینده سازمان و تحقق مأموریت آن انجام داد .

4- اصول :

مجموعه قواعد اساسی و کلی است که راهنمای تصمیم گیری براساس رسالت و در جهت تحقق اهداف سازمانی بنیاد و با تأکید بر

الف) جامعه هدف

ب) مجموعه امور و اقدامات سازمانی می باشند .

5- هدف :

الف) تعریف : «بیان کلی و سنجش پذیر مقاصدی» است که حوزه های کلان فعالیت سازمان برای تحقق رسالت و چشم انداز آن تعقیب می نمایند .

ب) تدوین اهداف مناسب:

1- مشخص ، خاص و ویژه .

2- قابلیت اندازه گیری .

3- قابلیت کاربردی .

4- واقعی ، غیرذهنی .

5- قابل قبول بودن .

6- قابل فهم بودن .

7- محدودیت منابع و زمان .

8- قابلیت انعطاف پذیری .

6- راهبردها :

تعریف : ابزار دستیابی به هدف ، که بهره گیری از فرصت ها و قوت ها ، و پرهیز از آسیب ها و ضعف ها ، قابلیت ها را به توانمندی تیدیل و براهداف اساسی متمرکز می کند .

7- سیاست ها و خط مشی ها:

تعریف : بیان آنچه برای هدایت و جهت دهی فعالیت های سازمان، التزام به اصول، حفظ مسیر راهبردی و دستیابی به اهداف لازم الرعایه و ضروری است .

8- سایر تعاریف :

الف)تعاریف :

1- ایثار : برگزیدن ، غرض دیگران را برخویش مقدم دانستن ... منفعت غیر را به مصلحت خود مقدم داشتن و این کمال در حد سخاونت است ، دیگری را در رساندن به منفعت و دفع مضرت برخود مقدم داشتن و آن نهایت برادری است ، کرامت کردن

2- جهاد : قصد کردن به سوی دشمن به حرب ، کارزار کردن با دشمنان در راه خدا ، جنگیدن در راه حق و حقیقت ، جنگ دینی و غزوه مسلمانان با کافران

3- شهادت : مقتول و کشته شدن در راه حق و شهید گشتن در راه حقیقت ، شهادت را کشته شدگان در راه اعتلای کلمه توحید و تحقق قسط و عدل گویند که در زمره شاهدان قرار گرفته و در جنب حضرت دوست جای می گیرند  و ...

تبصره – شاخص های شهادت : ایمان به وحدانیت خداوند و اقرار به رسالت رسول اکرم (ص) از شروط اصلی رد تعیین مصادیق شهید و شهادت است. در یک جمله داشتن ایمان به یگانگی خداوند ، نیت فرد به جهاد در راه خدا و اطاعت از رهبری الهی

 ب) مفاهیم و مصادیق :

1- شهید : کشته در راه خدا ، آنکه به شهادت دست یافته است در راه خدا ، بدان جهت که ملائک  رحمت او را حاضر شوند تا آنکه الله تعالی و فرشتگان او را به بهشت یا آنکه او را از جمله آن کسانی است که شاهدی از آنها طلب کرده خواهد شد در روز قیامت .  شهید کسی است که جان خود را در راه انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن و یا دفاع از جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا می نماید

2- جانباز : جان بازنده ، کسی که با جان خود بازی کند نو آن را در معرض خطر اندازد ... بی باک ، دلیر ، فداکار ، خود را به خطر جانی انداختن . جانباز فردی است که در جریان تکنوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هرگونه حوادث مستقیم ناشی از آنها در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان های عارض جسمی و روانی دچار شده یا بشود و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت هایی مواجه باشد .

3- آزاده : آنکه بنده نباشد ، حر ، حره ، آزاد ، آزادمرد . ) آزاده کسی است که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر می گردد و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشد . آزاده به کسی گفته می شود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته ، به عبارت دیگر «کلیه افرادی که از تاریخ 5/5/1332 تا مورخ 16/11/1356 با الهام از مبارزات و مجاهدت های امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی و مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر حداقل مدت 6 ماه در بازداشت یا حبس با حبس قطعی بوده اند» آزاده تلقی می گردند .

ج) تعریف و گستره اقرباء درجه یک :

1- خانواده شهیدان ، مفقودین : عبارت است از اقربا و خویشاوندان درجه یک آنان که تحت تکفل و سرپرستی قانونی آنان بوده اند ، به ترتیب عبارتند از : فرزند و یا فرزندان ، همسر یا همسران ، پدر و مادر و همچنین برادر و خواهر تحت تکفل .

2- خانواده جانبازان : اقرباء درجه یک تحت تکفل قانونی جانبازان با درصد از کارافتادگی ... که شامل فرزند و یا فرزندان و یا همسر یا همسران ایشان می گردند .

3- خانواده آزادگان : عبارت است از اقرباء درجه یک و تحت تکفل قانونی آزادگان می باشند شامل : فرزند و یا فرزندان ، همسر و یا همسران آنان می گردند .