فرم جستجو

  • امیرالمومنین حضرت امام علی(علیه‌السلام): پاداش رزمنده شهید در راه خداوند، بالاتر از پاداش انسان پاک‌دامنی نیست که توان انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمی‌سازد. انسان پاک‌دامن، نزدیک است که فرشته‌ای از فرشتگان الهی گردد.(نهج‌البلاغه، حکمت ۴۷۴)

جدول شماره 1 مربوط به نحوه امتیازبندی بین مشمولین گروه الف

ردیف1) امتیاز ایثارگری:

1/1) فرزندان شاهد 150 امتیاز

2/1)جانبازان زیر25 درصد 50 امتیاز(جانبازان 25% و بالاتر به ازای هر یک درصد ، 1 امتیاز به مجموع امتیازات اضافه می گردد)

3/1) آزاده زیر یک سال اسارت 50 امتیاز(به ازای هر یک ماه اسارت ، 1 امتیاز به مجموع امتیازات اضافه می گردد)

ردیف2)اجتماع عوامل ایثارگری: مشمول تعریف بند «و»

ایثارگرانی که امتیاز این ردیف برای آنان محاسبه گردیده مجاز به استفاده از امتیاز ردیف 1  جدول  بصورت جداگانه نمی باشند. حداکثر سقف امتیاز این ردیف 150 می باشد.

ردیف3) جنسیت و تاهل:

3/1) فرزند شاهد متاهل ذکور ، جانباز و آزاده 20 امتیاز (منظور جانباز و آزاده ذکور متاهل می باشد)

3/2) مابقی مشمولین گروه الف 10 امتیاز

ردیف4) مدت زمان بیکاری: به ازای هر ماه بیکاری نیم امتیاز حداکثر40 امتیاز

شروع تاریخ بیکاری از زمان اخذ آخرین مدرک تحصیلی و ثبت نام دربانک اطلاعات بیکاران بنیاد محاسبه می گردد. در صورتیکه بعد از ارائه آخرین مدرک تحصیلی و ثبت نام در بانک اطلاعات بیکاران ، ایثارگردر مقطع تحصیلی بالاتری ادامه تحصیل دهد ملاک بیکاری برای وی زمان اخذ مدرک تحصیلی مقطع بعدی خواهد بود.

ردیف 5) موفقیت تحصیلی (معدل) در محاسبه امتیاز این ردیف صرفاً معدل آخرین مدرک تحصیلی ملاک خواهد بود:

5/1) امتیاز معدل مقطع کارشناسی حداکثر 16 امتیاز.

معدل 12 و پایین ترفاقد امتیاز و از 12 به بالا به ازای هر بیست و پنج صدم نمره نیم امتیاز

5/2) امتیاز معدل مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 16 امتیاز.

معدل 14 و پایین تر فاقد امتیاز و از 14 به بالا به ازای هر نمره 3 امتیازرقمهای اعشار معدل به همین نسبت محاسبه می شود.

5/3) امتیاز معدل  مقطع دکتری حداکثر 16 امتیاز.

معدل 16 و پایین تر فاقد امتیاز و از 16 به بالا به ازای هر بیست و پنج صدم نمره 1 امتیاز

ردیف6) فرزند شهید، شهیده (فوت مادر، فوت پدر): 20 امتیاز(منظور فرزندان شهید و شهیده که مادر یا پدرشان در قید حیات نیست).

ردیف 7) امتیاز یک فرزند از هر خانواده : 40 امتیاز(مطابق با بند «ه» ماده 1 دستورالعمل).

ردیف 8) بومی بودن : 40 امتیاز(مطابق با بند «ح» ماده 1 دستورالعمل).

 

جدول شماره 2 مربوط به نحوه امتیازبندی بین مشمولین گروه ب

ردیف1) امتیاز ایثارگری:

1/1 ) فرزند جانباز 70%  قطع نخاع 150 امتیاز(امتیاز این ردیف صرفاً برای فرزندان جانبازان قطع نخاعی قابل محاسبه است).

2/1 ) فرزند جانباز 25 درصد 25 امتیاز(به ازای هر درصد جانبازی بالاتر یک امتیاز).

3/1 ) فرزند آزاده یکسال اسارت 25 امتیاز(به ازای هر ماه اسارت بیشتر نیم امتیاز).

ردیف 2) اجتماع عوامل ایثارگری: (مشمول تعریف بند «و» ماده 1 دستورالعمل):

ایثارگرانی که امتیاز این ردیف برای آنان محاسبه گردیده مجاز به استفاده از امتیازهای ردیف 1  جدول بصورت جداگانه نمی باشند. حداکثر سقف امتیاز این ردیف 120 می باشد.

ردیف 3) جنسیت و تاهل:

3/1 ) فرزندان ذکور متاهل 20 امتیاز(منظور فرزندان ذکور متاهل جانباز و آزاده می باشد).

3/2 ) فرزند اناث متاهل و مجرد و فرزند ذکور مجرد 10 امتیاز

ردیف 4) مدت زمان بیکاری: (به ازای هر ماه بیکاری نیم امتیاز حداکثر 40 امتیاز).

شروع تاریخ بیکاری از زمان اخذ آخرین مدرک تحصیلی و ثبت نام دربانک اطلاعات بیکاران بنیاد محاسبه می گردد. در صورتیکه بعد از ارائه آخرین مدرک تحصیلی و ثبت نام در بانک اطلاعات بیکاران ، ایثارگر در مقطع تحصیلی بالاتری ادامه تحصیل دهد ملاک بیکاری برای وی زمان اخذ مدرک تحصیلی مقطع بعدی خواهد بود

ردیف 5) موفقیت تحصیلی (معدل) در محاسبه امتیاز این ردیف صرفاً معدل آخرین مدرک تحصیلی ملاک خواهد بود

5/1) امتیاز معدل مقطع کارشناسی حداکثر 16 امتیاز.

معدل 12 و پایین ترفاقد امتیاز و از 12 به بالا به ازای هر بیست و پنج صدم نمره نیم امتیاز

5/2) امتیاز معدل مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 16 امتیاز.

معدل 14 و پایین تر فاقد امتیاز و از 14 به بالا به ازای هر نمره 3 امتیازرقمهای اعشار معدل به همین نسبت محاسبه می شود.

5/3) امتیاز معدل  مقطع دکتری حداکثر 16 امتیاز.

معدل 16 و پایین تر فاقد امتیاز و از 16 به بالا به ازای هر بیست و پنج صدم نمره 1 امتیاز

ردیف6) فرزند جانباز و آزاده متوفی : 20 امتیاز(این امتیاز علاوه بر امتیاز ردیف 1 جدول خواهد بود).

ردیف 7) امتیاز یک فرزند از هر خانواده : 40 امتیاز(مطابق با بند «ه» ماده 1 دستورالعمل).

ردیف 8) بومی بودن : 40 امتیاز(مطابق با بند «ح» ماده 1 دستورالعمل).

تذکرات مهم:

1- برای تعیین اولویت معرفی بین همسران شاهد امتیاز ردیفهای 4 ، 5 و 8 این جدول ملاک محاسبه تعیین اولویت قرار گیرد. 

2- برای تعیین اولویت معرفی خواهر و برادر شهید ضمن لخاظ 50 امتیاز به ازای هر شهید در خانواده و منظور نمودن امتیاز ردیفهای 3 ، 4 ، 5 و 8 اقدام گردد.

جدول شماره 3 مربوط به نحوه امتیازبندی بین مشمولین گروه ج

ردیف1) امتیاز ایثارگری:

1/1 ) همسر جانباز 25درصد 25 امتیاز(به ازای هر درصد جانبازی بالاتر یک امتیاز).

2/1 ) همسر آزاده یکسال اسارت 25 امتیاز(به ازای هر یک ماه اسارت بیشتر ، نیم امتیاز).

ردیف 2) اجتماع عوامل ایثارگری: مشمول تعریف بند «و» ماده 1 دستورالعمل

همسرانی که امتیاز این ردیف برای آنان محاسبه گردیده مجاز به استفاده از امتیازهای ردیف 1  جدول بصورت جداگانه نمی باشند. حداکثر سقف امتیاز این ردیف 95 می باشد.

ردیف 3) مدت زمان بیکاری: به ازای هر یک ماه بیکاری ، نیم امتیاز حداکثر 40 امتیاز

شروع تاریخ بیکاری از زمان اخذ آخرین مدرک تحصیلی و ثبت نام دربانک اطلاعات بیکاران بنیاد محاسبه می گردد. در صورتیکه بعد از ارائه آخرین مدرک تحصیلی و ثبت نام در بانک اطلاعات بیکاران ، ایثارگر در مقطع تحصیلی بالاتری ادامه تحصیل دهد ملاک بیکاری برای وی زمان اخذ مدرک تحصیلی مقطع بعدی خواهد بود

ردیف 4) موفقیت تحصیلی (معدل) در محاسبه امتیاز این ردیف صرفاً معدل آخرین مدرک تحصیلی ملاک خواهد بود

4/1) امتیاز معدل مقطع کارشناسی حداکثر 16 امتیاز.

معدل 12 و پایین ترفاقد امتیاز و از 12 به بالا به ازای هر بیست و پنج صدم نمره نیم امتیاز

4/2) امتیاز معدل مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 16 امتیاز.

معدل 14 و پایین تر فاقد امتیاز و از 14 به بالا به ازای هر نمره 3 امتیازرقمهای اعشار معدل به همین نسبت محاسبه می شود.

4/3) امتیاز معدل  مقطع دکتری حداکثر 16 امتیاز.

معدل 16 و پایین تر فاقد امتیاز و از 16 به بالا به ازای هر بیست و پنج صدم نمره 1 امتیاز

ردیف5) همسرجانباز و آزاده متوفی : 20 امتیاز

ردیف 6) بومی بودن : 40 امتیاز (مطابق با بند «ح» ماده 1 دستورالعمل).

 مطالب این صفحه را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.